Skip to main content

Privacy- en cookieverklaring van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy

Algemeen

Om u goed te kunnen behandelen, leggen wij gegevens over u vast. Hierbij houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet staat waar wij voor moeten zorgen als we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook staat erin welke rechten u heeft. Voor de gezondheidszorg zijn er ook nog andere regels over de bescherming van privacy. Deze staan bijvoorbeeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De AVG verplicht ons om u schriftelijk informatie te geven over hoe wij met uw gegevens omgaan. Wij doen dit door deze privacyverklaring op onze website te publiceren.


In het kort

In deze privacyverklaring leest u onder andere welke gegevens wij van u bewaren. Ook vertellen we u hoe wij de informatie die we over u bewaren beschermen. Met verschillende beveiligingsmaatregelen zorgen we ervoor dat alleen degenen die bij uw behandeling betrokken zijn uw gegevens kunnen bekijken. Het gaat om uw gegevens, daarom vertellen we in deze verklaring ook hoe u uw eigen gegevens kunt bekijken en wat u kunt doen als u niet tevreden bent met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. U kunt de volledige tekst van de verklaring hieronder lezen.


Inhoud van deze privacyverklaring:

 • uw rechten
 • gebruik van uw persoonsgegevens
 • voor welke doelen verwerken wij uw gegevens?
 • bewaartermijn van uw gegevens
 • wie heeft toegang tot uw gegevens?
 • verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
 • beveiligingsmaatregelen
 • vraag of klacht?

 

Uw rechten

Het gaat over uw gegevens, dus we kunnen ons voorstellen dat u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u bewaren en dat u zelf zeggenschap wilt over uw gegevens. Daarom staat in de AVG dat u altijd bij ons kunt vragen:

 • welke persoonsgegevens wij van u hebben;
 • om uw gegevens in te zien of om een kopie van uw gegevens (dit kan alleen als de privacy van een ander niet in gevaar komt);
 • om gegevens die wij van u hebben aan te passen of aan te vullen, mocht dit nodig zijn;
 • om uw gegevens (gedeeltelijk) te vernietigen (dit kan alleen als we niet wettelijk verplicht zijn om deze gegevens te bewaren, als deze gegevens niet meer nodig zijn om u goed te kunnen behandelen en als anderen er geen schade van ondervinden);
 • om een verklaring van uzelf aan uw dossier toe te voegen.

Bovenstaande vragen kunt u mondeling of schriftelijk aan ons stellen. Als u dat zelf niet kunt, mag u dat ook door een vertegenwoordiger laten doen (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).


Gebruik van uw persoonsgegevens

In onze praktijk kunnen we verschillende persoonsgegevens van u gebruiken, zoals bijvoorbeeld uw contactgegevens en behandelgegevens. Die gegevens bewaren we in uw persoonlijke, elektronische cliëntendossier. Dit doen we in de eerste plaats om u een goede behandeling te kunnen geven. Daarnaast hebben we ook gegevens van u nodig om uw behandeling in rekening te kunnen brengen.


Wij bewaren de volgende gegevens van u:

 • naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens
 • geboortedatum
 • geslacht
 • telefoonnummers en eventueel e-mail adressen
 • burgerservicenummer (BSN)
 • verzekeringsgegevens
 • onderzoeksgegevens en gegevens over uw behandeling

We verzamelen uw gegevens onder andere bij de inschrijving, tijdens consulten en telefoongesprekken. Als we voor uw behandeling samenwerken met andere zorgverleners, ontvangen we van hen gegevens over uw behandeling.


Voor welke doelen verwerken wij uw gegevens?

In de AVG staat dat uw behandelaar ervoor moet zorgen dat uw gegevens in de praktijk op de juiste manier gebruikt en bewaard worden.

We verzamelen en bewaren uw gegevens alleen:

 • om u de psychologische zorg te bieden die u nodig heeft;
 • om de zorg die u heeft gekregen in rekening te kunnen brengen;
 • om de kwaliteit en bedrijfsvoering van onze praktijk op peil te houden;
 • om aan zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit te kunnen laten zien welke zorg we hebben geleverd. De door ons aangeleverde gegeven worden daarbij anoniem verwerkt.


Bewaartermijn van uw gegevens

Uw persoonsgegevens bewaren we niet langer dan nodig is voor een goede behandeling.

Voor uw onderzoeks- en behandelgegevens is deze bewaartermijn 15 jaar (vanaf de laatste behandeling). Soms is het voor uw gezondheid nodig om de gegevens langer te bewaren. Uw behandelaar bepaalt of dat nodig is.


Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Alleen degenen in onze praktijk die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling kunnen uw gegevens bekijken. Zij bekijken uw dossier alleen als dat nodig is voor de behandeling.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij gaan vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij zullen bijvoorbeeld uw gegevens alleen met een ander delen als u daar toestemming voor heeft gegeven. Ook voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld uw huisarts of bij een verwijzing naar een andere zorgaanbieder (bijvoorbeeld een psychiater) is toestemming van u nodig.

 

Beveiligingsmaatregelen

Wij doen veel moeite om uw gegevens te beschermen. Wij gaan zorgvuldig en onder strikte geheimhouding met uw gegevens om. Daarnaast hebben wij onze computersystemen en netwerkverbindingen op verschillende manieren beveiligd tegen onbevoegde toegang. Als er ondanks alle maatregelen toch mensen zonder toestemming of noodzaak in uw gegevens kunnen kijken, melden wij dat onmiddellijk bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Soms geven wij organisaties of leveranciers een opdracht waarvoor zij ook uw persoonsgegevens gebruiken of waardoor zij toegang hebben tot het systeem waarin we uw gegevens bewaren.

Dat kan bijvoorbeeld gaan om organisaties die onze computersystemen onderhouden of een organisatie die namens ons de geleverde zorg in rekening brengt. Ook deze organisaties gaan strikt vertrouwelijk met uw gegevens om, zij gebruiken ze niet voor andere activiteiten dan die waarvoor wij ze opdracht hebben gegeven. We maken met deze organisaties in een contract strikte afspraken over beveiligingsmaatregelen die ze nemen om ongeoorloofd gebruik van uw gegevens te voorkomen. Ook leggen we in dat contract vast dat ze alle werkzaamheden uitvoeren volgens de wet- en regelgeving.


TLS encrypie

Deze site maakt om veiligheidsredenen gebruik van TLS-encryptie (voorheen bekend als SSL) en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u ons stuurt via contactformulieren. U kunt een gecodeerde verbinding in de adresregel van uw browser herkennen wanneer deze verandert van "http: //" in "https: //" en een pictogram van een slotje wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.

Als TLS-encryptie is geactiveerd en u heeft gecontroleerd of het certificaat van ons is, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.


Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Cookies

Sommige van onze webpagina's gebruiken cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De cookies die we gebruiken zijn zogenaamde 'sessiecookies'. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek.

U kunt uw browser zo configureren dat deze u informeert over het gebruik van cookies, zodat u van geval tot geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser worden geconfigureerd om cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch te accepteren of om ze altijd te weigeren. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die noodzakelijk zijn voor elektronische communicatie of om bepaalde functies die u wenst te gebruiken, worden opgeslagen overeenkomstig Art. 6 lid 1, letter f van AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies om een geoptimaliseerde service te waarborgen die vrij van technische fouten is.


Server log bestanden

De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in "server log bestanden". Dit zijn:

 • Browser type en browserversie
 • Besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijd van het serververzoek
 • IP adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) AVG, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een contract uit te voeren of voor maatregelen die voorafgaan aan een contract.


Social Media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


Google Weblettertypen

Deze website gebruikt zogenaamde weblettertypen, verstrekt door Google, voor de uniforme weergave van lettertypen. Bij het laden van een pagina laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor verneemt Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Weblettertypen is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.
Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, zal er een standaardlettertype door uw computer worden gebruikt.

Ga voor meer informatie over Google Weblettertypen naar https://developers.google.com/fonts/faq en het Privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.


Vraag of klacht

Als u een vraag of klacht heeft over de manier waarop we met uw gegevens omgaan, neemt u dan contact met ons op. De contactgegevens staan op onze website. Mocht u er met uw behandelaar niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bezoek

Schrijer Jeugdpsychologen

Gezondheidscentrum Oosterheem
  (rolstoeltoegankelijk)

Oosterheemplein 231
2721 NC Zoetermeer

 

Post:

Schrijer Jeugdpsychologen
Oosterheemplein 231-B
2721 NC Zoetermeer

 

 

Contact

praktijkschrijer@xs4all.nl

(079) 342 96 52
(dagelijks 12.30 tot 13.00 uur)
of gebruik het contactformulier